Regulamin konkursu "EDinclusive"

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu Ed Red, zwanym dalej “Konkursem”.

2. Organizatorem i Fundatorem nagród Konkursu jest Ed Red S.A. Bocheńska 7, 31-061 Kraków (zwana dalej organizatorem)

3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 28.07.2021 r. o godz. 0.00 do 31.07.2021 o godz. 23.59. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) na profilu Ed Red w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.

4. Zadanie konkursowe - zdjęcie artystyczne (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

5. Organizator oświadcza, że wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Facebook czy Instagram. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

6. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.

8. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe w jakikolwiek sposób ma na celu ośmieszenie, powoduje lub mogłoby powodować negatywne skutki dla marki lub Organizatora.

5. Administratorem danych osobowych jest Ed Red SA. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Konkursu (do celów księgowych, do kontaktowania się z Uczestnikiem oraz do innych czynności związanych z realizacją Konkursu i wykonywaniem uprawnień wynikających z Regulaminu Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcą Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych do realizacji czynności księgowych. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.

7. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

8. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem przez Organizatora podatku od nagród.

9. Uczestnik oraz zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych do osobowych do organu nadzorczego.

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

Przebieg Konkursu

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu artystycznej fotografii pod tytułem “Wakacje #EDinclusive”. Zdjęcie musi zostać umieszczone w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Ed Red w serwisie społecznościowym Facebook lub zamieszczone przez Uczestnika w serwisie Instagram i opatrzone hasztagiem #EDinclusive. Tematem fotografii ma być wykorzystanie konserw marki Ed Red w czasie wakacji.

2. Zgłoszenie konkursowe uznaje się za poprawne, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki określone w opisie zadania. Zgłoszenie Konkursowe powinno być kreatywne i w ciekawy sposób odpowiadać na temat wskazany w Zadaniu Konkursowym.

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze Zgłoszenia konkursowe, które będą uprawniały do otrzymania jednej z 3 nagród.

2. Nagrodę otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenie Konkursowe uzyska minimum 10 polubień w serwisach Facebook lub Instagram oraz zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję.

3. Zwycięskie Zgłoszenia konkursowe (Zwycięzca Konkursu) zostaną wybrane przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:

a) kreatywność,

b) walory estetyczne,

c) zgodność z tematem konkursu.

4. Termin publikacji listy Zwycięzców Konkursu przez Organizatora to maksymalnie 15.08.2021 r. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w specjalnym poście konkursowym w serwisach Facebook oraz Instagram.

5. Zwycięzcy Konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną i oznaczenie w poście konkursowym w serwisie Facebook oraz Instagram.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

7. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.

8. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

Nagrody w Konkursie

1. Nagroda zwana dalej łącznie „Nagrodami” to:

a) 100 wybranych przez Zwycięzcę konserw Ed Red - w przypadku przyznania pierwszego miejsca przez Komisję,

b) 50 wybranych przez Zwycięzcę konserw Ed Red - w przypadku przyznania drugiego miejsca przez Komisję,

c) 25 wybranych przez Zwycięzcę konserw Ed Red - w przypadku przyznania trzeciego miejsca przez Komisję

2. Zwycięzcy Nagród nie są uprawnieni do wypłacenia równowartości Nagrody w gotówce.

3. W przypadku nagród o wartości powyżej 760 PLN, do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości wymaganej przez przepisy prawa. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

4. Fundator Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

Zasady wydawania nagród w Konkursie

1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania każdej z nagród, Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook lub Instagram. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora

2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:

a) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

b) dane właściwego urzędu skarbowego, w przypadku wygranej nagród o wartości powyżej 760 pln

c) numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej, w przypadku wygranej nagród o wartości powyżej 760 pln

3. Zwycięzca Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda zostanie także poproszony o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych oraz utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w związku z przyznaną Nagrodą bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania Nagrody. Podane dane zostaną udostępnione Zleceniodawcy Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności wydania Nagrody.

4. Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Organizatora, z którego otrzyma żądanie:

a)       W przypadku otrzymania nagrody o wartości do 759 pln włącznie dane wymienione w ust.2 pkt. a) powyżej

b)     W przypadku otrzymania nagrody o wartości od 760 pln skan podpisanego oświadczenia zawierającego wymagane dane, wskazane w ust. 2 powyżej, w terminie 5 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, a także przesłać oryginał oświadczenia listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora.

5. W przypadkach określonych w §4 ust. 10 lub w przypadku nie spełnienia warunków udziału w Konkursie, Organizator może zdecydować o przepadku nagrody i nie przyznaniu takiej nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, bądź może także dokonać wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, spośród pozostałych poprawnych Zgłoszeń konkursowych, które zajęły kolejne, niższe miejsce w Konkursie w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora decyzji pozbawienia uprzedniego Zwycięzcy Konkursu prawa do nagrody. Nowego Zwycięzcę Konkursu obowiązują powyższe procedury wydania nagród, przy czym termin przesłania danych wynosi 5 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie.

6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 14 dni od daty, w której Nagroda miała zostać odebrana przez Laureata, zgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu - w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki z nagrodą na wskazany adres – nagrody te ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

Prawa autorskie i licencja

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia oraz tekstu oraz, że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację wizerunków takich osób w serwisach Facebook oraz Instagram i przeniesienie takiej zgody na Organizatora i Fundatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.

2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,

b) wprowadzenie do obrotu,

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na okres 5 lat.

4. Na mocy licencji określonej powyżej, a także zgody wskazanej w ust. 7 poniżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.

6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunków osób trzecich, utrwalonych na fotografii, stanowiącej Zgłoszenie Konkursowe, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej, a także wyraża zgodę na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie, w szczególności na Zleceniodawcę. Uczestnik z chwilą dodania fotografii i wzięcia udziału w Konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego oraz osób trzecich, uwidocznionych na fotografii, będącej częścią Zgłoszenia Konkursowego w Facebook.

7. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

8. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres mailowy: pawel@edred.pl

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

3. Reklamacje można wnosić w czasie trwania Konkursu, a także nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.edred.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych samego Konkursu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

5. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

a) udostępnienie Regulaminu w serwisie Facebook oraz Instagram;

b) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

c) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz w poście konkursowym w serwisie Facebook, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.


 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium