Relacje inwestorskie

Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-061) przy ul. Bocheńskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, posiadająca REGON 380555663, NIP 5252754250, o kapitale zakładowym w wysokości 125 910,00 zł opłaconym w całości.


Kontakt w sprawie relacji inwestorskich: grzegorz@edred.pl


Działając w imieniu i na rzecz EMITENTA, na podstawie art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Ed Red niniejszym zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki.

Dokumentacja ofertowa dostępna pod linkiem.


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 30.10.2023 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 125 910,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14.11.2023 r., na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).

Pełna treść zawiadomienia - kliknij tutaj.


ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 30.06.2023 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 117 445,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15.07.2023 r., na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).

Pełna treść zawiadomienia - kliknij link


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 10.05.2023 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 117 445,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.05.2023 r., na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).

Pełna treść zawiadomienia - kliknij link


Zgodnie z art. 5§2 k.s.h. ED RED S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy Spółką a Umami sp. z o.o. Stosunek dominacji powstał w związku z nabyciem przez Umami sp. z o.o. 78 000 akcji imiennych w kapitale zakładowym Spółki, na skutek czego Umami sp. z o.o. uzyskała pozycję dominującą względem Spółki.


ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 37A UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Działając w imieniu i na rzecz EMITENTA, na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki. 

Emitent: Ed Red S.A. z siedzibą w Krakowie (adres Spółki: ul. Bocheńska 7, 31- 061 Kraków), REGON: 380555663, NIP: 5252754250, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737054, o kapitale zakładowym w wysokości 110.224,00 zł, opłaconym w całości.

Data rozpoczęcia oferty publicznej: 15.11.2022 r.

Data zakończenia oferty publicznej: 15.12.2022 r.

Przedmiotem oferty publicznej jest od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące) zdematerializowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii H”) Akcje Serii H są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Cena emisyjna jednej Akcji Serii H wynosi 230,00 zł.

Całkowita wartość oferty publicznej: 920.000,00 zł

Dokumentacja ofertowa - kliknij link


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 14.10.2022 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 110 224,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 02.11.2022 r., na godz. 11.30, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).


ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 15.09.2022 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 110 224,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.09.2022 r., na godz. 12.00, w siedzibie Spółki – tj. w Krakowie przy ul. Bocheńskiej 7.


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 06.09.2022 r.

Zarząd Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 110 224,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21.09.2022 r., na godz. 12.00, w siedzibie Spółki – tj. w Krakowie przy ul. Bocheńskiej 7.


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 16.05.2022 r.

Zarząd Ed Red Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 157 460,00 zł, w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 01.06.2022 r., na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 24.03.2022 r.

Zarząd Ed Red Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 157 460,00 zł, w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 08.04.2022 r., na godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI z dnia 15.09.2021 r.

Zarząd Ed Red Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bocheńska 7, 31-061 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737054, o kapitale zakładowym 108.724 zł, w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.09.2021 r., na godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej ŻYWIA LIPIŃSKA MAGDALENA DZIERBA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (01-551).


PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI z dnia 14.01.2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-061), ul. Bocheńska 7 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w nowej siedzibie Spółki tj. ul. Bocheńska 7, Kraków (31-061), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-17.00.


CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI z dnia 11.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-061), ul. Bocheńska 7 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w nowej siedzibie Spółki tj. ul. Bocheńska 7, Kraków (31-061), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-17.00.


TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI z dnia 13.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-061), ul. Bocheńska 7 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w nowej siedzibie Spółki tj. ul. Bocheńska 7, Kraków (31-061), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-17.00.


DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI z dnia 15.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-138), Plac Mirowski 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w nowej siedzibie Spółki (w trakcie rejestracji) tj. ul. Bocheńska 7, Kraków (31-061), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-15.00.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI z dnia 17.09.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Ed Red Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-138), Plac Mirowski 1 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-15.00.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium